STATUT FUNDACJI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Konrada Gacy „dlaczego?”, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Pana Konrada Gacę i Marcina Gogłozę zwanych w dalszej treści Statutu „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 6 listopada 2015 roku
przed Notariuszem Pawłem Mrozem w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Fryderyka Chopina pod nr 17 lok. 4 (Repertorium A nr 6210/2015), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z
2016 roku, poz. 40) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

 1. Fundacja ma prawo używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 2. Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je – wraz
  z innymi nagrodami i wyróżnieniami – osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział II

Cele i formy działalności Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:
 1. udzielanie szeroko rozumianej pomocy dzieciom w okolicznościach uzasadnionych ich sytuacją zdrowotną i bytową,

 2. pomoc społeczna dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rzadkimi wadami wrodzonymi,

 3. niesienie pomocy dzieciom dotkniętym rzadkimi wadami wrodzonymi lub innymi schorzeniami,

 4. niesienie pomocy dzieciom oczekującym na drogie lub trudne zabiegi medyczne, w tym ratujące życie,

 5. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,

 6. ochrona i promocja zdrowia,

 7. promocja i organizacja wolontariatu,

 8. ratownictwo i ochrona życia.

§ 7

Cele Fundacji, o których mowa w § 6 realizowane są w szczególności poprzez:

 1. wsparcie rzeczowe i finansowe osób potrzebujących pomocy,

 2. doradztwo i wsparcie w czasie profilaktyki zdrowia i leczenia,

 3. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

 4. podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych,

 5. prowadzenie aukcji, loterii i zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Przy realizacji swoich celów statutowych Fundacja może współdziałać z organami władzy oraz administracji rządowej lub samorządowej, stowarzyszeniami, instytucjami i innymi podmiotami prawa.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych), wpłacony przez Fundatorów w równych częściach, tj. po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), tworzący fundusz założycielski Fundacji, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

  a) wszelkich przysporzeń majątkowych (w tym darowizn, spadków i zapisów) poczynionych na rzecz Fundacji,

  b) dotacji, datków i subwencji,

  c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych, imprez organizowanych przez Fundację,

  d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,

  e) operacji finansowych.

§ 10

  1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

  2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

  3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu.

  4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż od innych podmiotów lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11

Fundacja może uczestniczyć w spółkach.

§ 12

Dochody Fundacji, po pokryciu kosztów Jej działalności, przeznacza się w całości na działalność, o której mowa w Rozdziale II.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 13

  1. Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji oraz Rada Nadzorcza.

  2. Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza działają na podstawie regulaminów ustalonych przez Fundatorów.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zarząd Fundacji jest jedno albo wieloosobowy.

 3. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundatorzy wybierają spośród Członków Zarządu Prezesa Zarządu.

 4. Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony.

 5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości wskazanej przez Fundatorów.

§ 15

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy między innymi:

  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

  b) zarządzanie majątkiem Fundacji,

  c) opracowywanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, planów działania Fundacji,

  d) realizacja planów działania Fundacji,

  e) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości,

  f) tworzenie i likwidowanie wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów lub zakładów gospodarczych, jak również określanie regulaminów ich działalności.

 1. W przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego, Prezes Zarządu jest kierownikiem organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy z jego Członków oraz każdy
  z Fundatorów. O terminie i miejscu posiedzenia Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu co najmniej na tydzień przed jego terminem. Posiedzenia mogą odbywać się bez formalnego zwołania, o ile w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Zarządu. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
  W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Fundacji uprawnionych jest łącznie dwóch Członków Zarządu.

§ 17

Zarząd odpowiada przed Radą Nadzorczą za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i racjonalność działań podejmowanych przez Fundację.

§ 18

 1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Fundacji.

 2. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub większej liczby członków powoływanych
  i odwoływanych przez Fundatorów.

 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na czas nieokreślony.

 4. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości wskazanej przez Fundatorów, jednak nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 19

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. opiniowanie i zatwierdzanie planów działania Fundacji,

 2. rozpatrywanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,

 3. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 4. realizacja innych funkcji wynikających z przepisów prawa i niniejszego Statutu.

§ 20

 1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje i zwołuje jej posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej, wyznaczany przez Fundatorów.

 2. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia przynajmniej raz w roku.

 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

 4. Rada Nadzorcza może podejmować wiążące uchwały bez względu na ilość obecnych na posiedzeniu jej członków, o ile każdy z członków Rady Nadzorczej został powiadomiony o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 5. W posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

§ 21

Członkowie Rady nadzorczej nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Rozdział V

Zmiana statutu

§ 22

Statut Fundacji może być zmieniony. Decyzję w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmują Fundatorzy.

Rozdział VI

Likwidacja fundacji

§ 23

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
   w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

  2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.

  3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatorów.

  4. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji, przeznacza się na cele zgodne z celami statutowymi. Decyzję w tym zakresie podejmują Fundatorzy.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 24

W każdym przypadku, kiedy niniejszy Statut przyznaje określone kompetencje Fundatorom, w razie śmierci jednego z Fundatorów uprawnienia przewidziane w Statucie przechodzą na drugiego Fundatora, a przypadku jego śmierci na najstarszego z jego spadkobierców. W razie śmierci spadkobiercy Fundatora, uprawnienia przewidziane
w Statucie przechodzą każdorazowo na najstarszego z jego spadkobierców.

Back to Top