Regulamin

REGULAMIN FUNDACJI
KONRADA GACY „DLACZEGO?” W WARSZAWIE

 

1. PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

1.1. Fundacja Konrada Gacy „Dlaczego?” w Warszawie, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu oraz wpisu Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000611139.
1.2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i cele działania Fundacji, rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację, jak również obowiązki dotyczące informowania Fundacji spoczywające na rodzicach/opiekunach prawnych podopiecznego. Regulamin określa także zasady wydatkowania i obsługi środków finansowych oraz zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na subkoncie podopiecznego w ramach 1%.
1.3. Celem Fundacji jest pomoc podopiecznym w zakresie wskazanym w Statucie, związanym z ochroną zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej lub bytowej przez niesienie pomocy dzieciom oczekującym na drogie lub trudne zabiegi medyczne, w tym ratujące życie, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, ochronę i promocję zdrowia, promocję i organizację wolontariatu, ratownictwo i ochrona życia, organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia i życia dzieci oraz finansowanie leczenia oraz rehabilitacji dzieci w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych w zakresie realizacji celów statutowych.
1.4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone pkt. 1.3. oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.
1.5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawą z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.

 

2. RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ

2.1. Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki w następujących obszarach:
a) leczenie oraz rehabilitacja nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym;
b) leczenie specjalistyczne bezpośrednio związane z ratowaniem życia i zdrowia, w tym zabiegi operacyjne w kraju i za granicą niepodlegające refundacji na zasadach ogólnych;
c) pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w tym również pobyt jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej;
d) zakupem leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, innych materiałów i środków sanitarnych, będących koniecznymi dla życia i zdrowia w części nie objętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub PFRON.

 

3. ŹRÓDŁA POMOCY

3.1. Dochody Fundacji mogą pochodzić, w szczególności z:
a) wszelkich przysporzeń majątkowych (w tym darowizn, spadków i zapisów) poczynionych na rzecz Fundacji,
b) dotacji, datków i subwencji,
c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych, imprez organizowanych przez Fundację,
d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,
e) operacji finansowych.
3.2. Środki ze zbiórek publicznych, darowizn osób fizycznych i prawnych oraz z innych form działalności statutowej Fundacji przeznaczone na pomoc konkretnemu dziecku są w 100% przekazywane na rzecz tego podopiecznego. Fundacja nie pobiera żadnych prowizji.
3.3. Wszystkie koszty administracyjne pokrywane są z środków Fundacji.

4. ZASADY UDZIELANIA POMOCY

4.1. Pomocą objęte są dzieci w wieku od 0 do 18 lat.
4.2. Pomoc udzielana jest dzieciom, których rodzice/opiekunowie prawni pozostają w wyjątkowo trudnych warunkach materialnych, niepozwalających na pokrycie kosztów leczenia.
4.3. Celowość pomocy musi wynikać z zaleceń lekarza prowadzącego.
4.4. Każda osoba może się starać o uzyskanie pomocy z Fundacji na okres do 2 lat.
4.5. Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana przesłać w formie listu tradycyjnego lub e-maila pismo zawierające następujące informacje: cel zbiórki na rzecz dziecka, opis choroby wraz z przebiegiem leczenia, koszty leczenia, sytuacja materialno-bytowa rodziców/opiekunów prawnych dziecka, środki zgromadzone w innych fundacjach, dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail.
4.6. Po spełnieniu warunku określonego w pkt. 4.5. i wstępnej pozytywnej decyzji Zarządu rodzice/opiekunowie prawni dziecka otrzymują od Fundacji dokumenty, które powinni niezwłocznie przesłać drogą pocztową na adres Fundacji:
a) „Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata na podopiecznego fundacji Konrada Gacy „Dlaczego?” w Warszawie” zawierające dane kontaktowe rodziców/opiekunów dziecka, dokładny opis problemów wynikających z choroby dziecka, sytuacji życiowej związanej
z chorobą, zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów prowadzenia zbiórki;
b) podpisaną „Umowę świadczenia pomocy na rzecz podopiecznych Fundacji Konrada Gacy „Dlaczego?” w Warszawie”;
c) „Oświadczenie majątkowe” wypełnione przez oboje rodziców/opiekunów prawnych
(w przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko należy wypełnić tylko jeden egzemplarz z informacją o przyznanych alimentach bądź ich braku);
d) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
e) kopię zaświadczenia lekarskiego o konieczności leczenia lub rehabilitacji, a w przypadku zwrócenia się z prośbą o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego – aktualne skierowanie określające jego termin i koszty;
f) informację o tym, ile środków pieniężnych udało się do tej pory pozyskać na dany cel (własne środki, dofinansowanie od innych fundacji, itp.);
g) kopię odmowy lub przyznania dofinansowania ze środków NFZ, PFRON, MOPS lub PCPR;
h) kopię faktury, faktury pro forma lub innego aktualnego dokumentu, określającego koszt niezbędnego sprzętu, usługi, itp. (w przypadku braku ww. dokumentów – inną informację o przybliżonych kosztach).
4.7. Zakwalifikowanie przez Zarząd Fundacji chorego dziecka do grupy podopiecznych Fundacji oraz określenie zakresu pomocy następuje na podstawie analizy wszystkich dokumentów dostarczonych przez rodzica/opiekuna prawnego.
4.8. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy podopiecznemu, nawet jeśli z wniosku
i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynika, że spełniają one wszelkie warunki określone Statutem i Regulaminem. Taka decyzja nie stanowi podstawy do kierowania roszczeń ze strony rodziców/opiekunów.
4.9. Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy finansowania i współfinansowania operacji zagranicznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu i leków ratujących życie poza granicami naszego kraju, jeśli istnieje możliwość zakupu potrzebnego sprzętu lub przeprowadzenie podobnego zabiegu w Polsce, nie odbiegającego jakością i standardami od proponowanego przez rodziców/opiekunów podopiecznego zabiegu lub proponowanego do zakupu sprzętu poza granicami kraju.
4.10. W szczególnych uzasadnionych przypadkach nieobjętych Regulaminem Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.

 

5. SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY

5.1. Fundacja działa aktywnie na rzecz podopiecznego, pozyskując darczyńców, sponsorów oraz inne źródła finansowania.
5.2. Fundacja zobowiązuje się, że środki pieniężne zgromadzone podczas zbiórki na rachunku bankowym danej zbiórki publicznej przyporządkowane do danego podopiecznego na podstawie tytułu przelewu będą przeznaczone w całości oraz wyłącznie na rzecz tego podopiecznego.
5.3.Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców.
5.4. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.
5.5. Fundacja dopuszcza prowadzenie równoległej zbiórki przez rodziców/opiekunów podopiecznego we własnym zakresie i własnymi środkami poprzez indywidualne apele kierowane do określonego adresata. Wszelkie wpłaty wynikające z działań rodziców powinny być kierowane na konto bankowe Fundacji.
5.6. Fundacja wyraża również zgodę na prowadzenie zbiórki przez inne Fundacje pod warunkiem, że będzie na bieżąco i uczciwie informowana o rezultatach wszystkich tych zbiórek.
5.7.Rodzice/opiekunowie prawni przed rozpoczęciem działań, mających na celu uzyskanie funduszy, zobowiązani są poinformować o tym Zarząd Fundacji.
5.8. Wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące nazwę Fundacji i/lub logo, muszą być prowadzone w porozumieniu z Fundacją.
5.9. Z chwilą zgromadzenia dla podopiecznego całej potrzebnej kwoty, Fundacja w trybie niezwłocznym kończy zbiórkę na rzecz tego podopiecznego.
5.10. Jeśli, pomimo oficjalnego zakończenia zbiórki, nastąpią dalsze wpłaty na rzecz podopiecznego, zostaną one rozdysponowane decyzją Zarządu na innych podopiecznych Fundacji, na cel zbliżony do woli darczyńcy.
5.11. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym przez Fundację przekazaniem środków pieniężnych na leczenie, operację, rehabilitację, itp. dziecka, rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest dostarczyć Fundacji oświadczenie, w którym szczegółowo wykaże środki pozyskane
z dodatkowych źródeł (m.in. środki własne, kredyty, prywatne darowizny, środki z aukcji i imprez przeprowadzonych na własną rękę, itp.) oraz w przypadku posiadania subkont w innych fundacjach – deklarację od tych fundacji o aktualnym stanie konta.
5.12. W przypadku zatajenia części informacji o dodatkowych źródłach finansowych, Fundacja ma prawo przyznać odpowiednio mniejszą pomoc finansową, adekwatną do rzeczywistej potrzeby podopiecznego.
5.13. Rachunki i faktury, na podstawie których udzielana jest pomoc finansowa, muszą być wystawione na Fundację lub na podopiecznego.
5.14. Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie do szpitala, ośrodka rehabilitacyjnego, sprzedawcy sprzętu medycznego, apteki na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na Fundację lub podopiecznego.
5.15. Fundacja nie przekazuje środków na prywatne konta bankowe rodziców/opiekunów dziecka.
5.16. Środki finansowe przekazane na konto bankowe Fundacji bez identyfikacji adresata księgowane są jako przychód Fundacji i przeznaczone są na działalność statutową Fundacji.
5.17. Przypisanie bezimiennej darowizny danemu podopiecznemu, dla którego środki miały być zaksięgowane, może nastąpić dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez darczyńcę, że wpłata była przeznaczona dla określonego podopiecznego.
5.18. W przypadku wpłat dokonanych ze wskazaniem osoby, dla której Fundacja nie gromadzi środków finansowych, Fundacja przekaże te środki na swoje cele statutowe.
5.19. Decyzję o dokonaniu operacji finansowych i terminie ich realizacji na rzecz podopiecznego podejmuje każdorazowo Zarząd Fundacji.
5.20. Fundacja nie jest odpowiedzialna za prawidłowość leczenia podopiecznego.
5.21. W razie wątpliwości Fundacja może również żądać uzasadnienia wysokości poniesionego wydatku – dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przedstawiony kosztorys odbiega znacząco od cen rynkowych.
5.22. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez rodziców/opiekunów podopiecznego bez zgody Fundacji, z naruszeniem obowiązujących zasad.

 

6. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE INFORMOWANIA FUNDACJI SPOCZYWAJĄCE NA RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH PODOPIECZNEGO

6.1. Rodzice/opiekunowie prawni podopiecznego zobowiązani są do informowania Zarządu Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania i sposobów kontaktowania się.
6.2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w celu uzyskiwania informacji o możliwości udzielania pomocy.
6.3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezzwłocznego informowania Fundacji
o zaspokojeniu potrzeb podopiecznego z innych niż Fundacja źródeł finansowania.
6.4. Na rodzicach/opiekunach prawnych dziecka spoczywa obowiązek informowania Fundacji na bieżąco o przebiegu leczenia lub rehabilitacji dziecka, któremu została udzielona pomoc ze środków własnych Fundacji lub ze zbiórki publicznej. Informacje takie należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną wraz z co najmniej dwoma zdjęciami dziecka dokumentującymi przebieg rehabilitacji lub leczenia (w tym zdjęcia z zakupionym sprzętem medycznym).

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Fundacja ma prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku dziecka w celu pozyskiwania środków na rzecz podopiecznych, pozyskania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej oraz w celu zdania sprawy z efektów swojej działalności, w tym publicznie, na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych. Wykorzystanie wizerunku podopiecznego wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych zawartej w „Umowie świadczenia pomocy na rzecz podopiecznych Fundacji Konrada Gacy „Dlaczego?”
w Warszawie”.
7.2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków przez rodziców/opiekunów prawnych podopiecznego Fundacji niezgodnie z przeznaczeniem, Fundacja korzysta ze środków prawnych w celu ich odzyskania.
7.3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część „Umowy świadczenia pomocy na rzecz podopiecznych Fundacji Konrada Gacy „Dlaczego?” w Warszawie”, zawartego pomiędzy Zarządem Fundacji a rodzicami/opiekunami prawnymi podopiecznego Fundacji.
7.4. Rodzic/opiekun prawny dziecka, ubiegając się o pomoc Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu.
7.5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

1. Strona Internetowa www.fundacja.konradgaca.pl jest prowadzona przez Fundacją Konrada Gacy „Dlaczego?” w Warszawie, ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000611139.
2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z Serwisu dla potrzeb dokonywania darowizn.
3. Zadaniem Serwisu jest wparcie działalności Fundacji dokonywanej za pośrednictwem PayU.

II. Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania

1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu PayU.

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji

1. Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online tj. przy użyciu kart płatniczych oraz poprzez przelew elektroniczny realizowana jest przez PayU.
a) przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje skierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Fundacji. Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez PayU.
b) karty płatnicze – płatności mogą być realizowane przy pomocy aktualnie obsługiwanych kart przez PayU.
c) wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji ING Bank Śląski, numer rachunku: 75 1050 1953 1000 0090 3090 3588 oraz poszczególne subkonta powstałe dla podopiecznych.
2. Od każdej wpłaty pobierana jest prowizja operatora płatności PayU zgodnie z aktualną taryfą.

V. Przeznaczenie wpłat darowizn

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.fundacja.konradgaca.pl będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, a w szczególności na:
a) udzielanie szeroko rozumianej pomocy dzieciom w okolicznościach uzasadnionych ich sytuacją zdrowotną i bytową,
b) pomoc społeczna dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rzadkimi wadami wrodzonymi,
c) niesienie pomocy dzieciom dotkniętym rzadkimi wadami wrodzonymi lub innymi schorzeniami,
d) niesienie pomocy dzieciom oczekującym na drogie lub trudne zabiegi medyczne, w tym ratujące życie,
e) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
f) ochrona i promocja zdrowia,
g) promocja i organizacja wolontariatu,
h) ratownictwo i ochrona życia.
2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej (www.fundacja.konradgaca.pl) nie podlegają zwrotom.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www.fundacja.konradgaca.pl.
2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.
3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu PayU.
5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

VII. Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.fundacja.konradgaca.pl
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Fundacji.
6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych form działalności należy kierować pod adres e-mail: biuro@fundacja.konradgaca.pl Rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.

Back to Top